ray雷竞技app工业领域服务平台,行业技术的领航者;
把ray雷竞技app雷竞技raybet平台之脉搏,谱信息时代之新篇!
当前位置: 首页 » 广告位置分布图
广告位置分布图
广告服务

位置            推广描述            规格                 价格     

首页A1广告         图片推广              960*60px                5000 元/月

首页A2广告          图片推广            115*60px                5000 元/月

幻灯广告              图片推广             280*250px              3000 元/月

首页A3广告         图片推广              115*60px               1000 元/月

首页A4广告         图片推广              960*60px               5000 元/月

首页A5广告         图片推广              310*60px               2000 元/月

首页A6广告         图片推广              310*60px               2500 元/月

首页A7广告        图片推广               310*60px               2000 元/月

首页A8广告        图片推广               310*60px               800 元/月

首页A9广告        图片推广               640*60px               2000 元/月

首页A10广告      图片推广               640*60px                2000 元/月

首页A11广告      图片推广               310*60px                800 元/月

首页A12广告      图片推广               640*60px               2000 元/月

首页A13广告      图片推广               310*60px               800 元/月

首页A14广告      图片推广              150*80px                500 元/月

对联广告            图片推广              122*157px              2000 元/月/个

置顶广告            图片推广             400*40px                  5000 元/月